Jogi nyilatkozat

A gondosora.hu weboldalt a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. működteti.

Székhely: 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.
Képviselő: Hamvas Levente Péter ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-978791
Adószám: 23808689-2-42
Telefon: +36 1 450-3230
E-mail: ugyvezetes@szinkft.hu

1. Jogi nyilatkozat:

1.1. A gondosora.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.2. A gondosora.hu weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt. A weboldalon elérhetővé tett tartalom tekintetében, illetve a linkek segítségével elérhető egyes szolgáltatások tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül szolgáltatónak, ezekkel kapcsolatban a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

1.3. A gondosora.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

2. Szerzői jogvédelem:

2.1. A gondosora.hu weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt álnak.

2.2. A gondosora.hu weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

3. A honlap használatának feltételei:

3.1. A gondosora.hu honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

3.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

4. Felelősség a szolgáltatásért:

4.1. A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. törekszik a gondosora.hu weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

4.2. A gondosora.hu weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

4.3. A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. nem garantálja a gondosora.hu weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

5. Adatvédelem:

5.1. A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

5.2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

6. Jogkövetkezmények:

6.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt – jogi lépéseket.

6.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.